Zendamateur.COM

24 uur per dag QRV
Het is nu 22 jun 2018, 00:43

Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 13 berichten ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 16:25 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 03 sep 2006, 09:51
Berichten: 598
Woonplaats: Middelburg-Zeeland JO11TL
Geachte radio professionals,
Het onderstaande heb ik overgenomen van uit mijn email box via HAM NIEUWS.

Agentschap Telecom
t.a.v. de heer F. Hofsommer Postbus 450
9700 AL Groningen
Uw kenmerk: AT-EZ/AO Onderwerp: Herijking N-registratie
Geachte heer Hofsommer,
Plaats, xx-yy-2017,
De verenigingen hebben kennisgenomen van uw verzoek van 9 maart jl. inzake herijking van de N-registatie. Na intensieve overlegmomenten en consultatie trachten wij de door u gestelde vragen binnen de door u aangegeven randvoorwaarden, hopelijk naar uwer tevredenheid, hieronder te beantwoorden.
U vraagt van ons antwoorden gestoeld op zowel een gedegen als objectieve onderbouwing én waarbij sprake is van het fundamenteel opnieuw bezien inzake:
1. “Waar de N-registratie voor dient”
Ons inziens vormt de N-registratie een eerste kennismaking met de mogelijkheden die het zend- amateurisme biedt. Wij zijn verheugd dat u de meerwaarde van de amateurdienst onderkent en beoordeelt als een instrument om innovatie in het radiofrequentiespectrum te bewerkstelligen.
Terecht stelt u dat voor deze innovatie kennis en vaardigheden nodig zijn. In de praktijk blijkt het vereiste kennisniveau voor de F-registratie (in beginsel) voor sommige geïnteresseerden in het zendamateurisme te hoog gegrepen is. Een reflexmatig antwoord uwerzijds zou kunnen zijn dat deze geïnteresseerden hun geluk dan maar op andere hobbyvlakken moeten zoeken of in andere -meer gereguleerde- delen van het radiofrequentiespectrum. Dit vinden wij echter te kort door de bocht omdat de radioamateurdienst zich wezenlijk onderscheidt van andere radiodiensten. De radioamateurdienst is een van de weinige, zo niet de enige, radiodienst is die experimenten met radiozendinrichtingen toelaat.
Het is onze hoop dat, door N-certificaathouders tóch in de amateurbanden toe te laten, zij door interactie met andere zendamateurs worden geïnspireerd en uitgedaagd om zich zodanig te ontwikkelen en bekwamen dat na een redelijke en billijke periode het F-examen kan worden behaald.
Als redelijke en billijke periode stellen wij drie jaar voor. Met de voorgestelde tijdelijke periode menen wij dat zowel toekomstige als bestaande N-certificaathouders door deze objectieve, maar bewust ook tijdige, prikkel willen doorleren naar het F-niveau om zo succesvol het F-examen te halen.
Indien een N-certificaathouder na de voorgestelde drie jaar niet heeft aangetoond het F-examen met goed gevolg te halen, ligt herbezinning omtrent het type en de aard van de radiohobby voor het betreffende individu in de rede en wordt de N-registratie ingetrokken. Het is duidelijk niet onze wens dat er continue sprake blijkt van periodieke 'herregistratie' op N-niveau omdat daarbij geen bijdrage wordt geleverd aan de innovatiekracht van de amateurdienst. Het staat de dan ex-N-certificaathouder vanzelfsprekend vrij deel te nemen aan (toekomstige) F-examens. Blijkbaar heeft zijn tijdelijke en kennismakende aanwezigheid van drie jaar binnen de amateurbanden niet positief bijgedragen aan het verhogen zijn kennisniveau en zal hij andere methoden moeten vinden om aan het F-niveau te voldoen.
2. “Over welke kennis en kunde men beschikt als men het N-certificaat heeft behaald”
In uw randvoorwaarden refereert u naar het document CEPT-ECC Rec (05) 06. In dit document wordt verwezen naar het ERC Report 32. Dit rapport beschrijft de kennis en kunde waarop toekomstige N-examenkandidaten dienen te worden getoetst. Na het succesvol afleggen van het N-examen krijgen geslaagde kandidaten een certificaat waarmee bij uw instantie tegen een billijke vergoeding een N-registratie kan worden aangevraagd indien de certificaathouder dit wenst.
3. “Welk gebruik van frequenties daar bij zou moeten horen”
Ons inziens moet een N-certificaathouder aan zowel een gebruikelijke als laagdrempelige vorm van radioverkeer binnen de amateurbanden kunnen deelnemen. Wij vinden hiertoe analoge spraakvormen zeer geschikt. Afhankelijk van de gebruikte frequentieruimte denken wij aan FM (F3E) en SSB (J3E) met inachtneming van betreffende IARU R1-bandplannen en bandbreedten.
Naar onze mening dient een N-certificaathouder zich doelbewust binnen de amateurbanden te mani- festeren. Zijn doel is om zich gedurende de kennismakingsperiode te bekwamen tot het F-niveau. Daarbij dient hij op bewuste wijze met de toegewezen frequentieruimte om te gaan en zich te richten op zijn eigen spectrale impact en niet zich niet te laten (af)leiden en/of afhankelijk te zijn van (actieve resp. doorgeef) experimenten van anderen.
Om deze reden achten wij simplexfrequentiegebruik toereikend en wel op een zodanige wijze dat stoorpotentieel naar ander(e) frequentiegebruik(s) wordt voorkomen, ongeacht de status van ander(e) frequentiegebruik(ers) binnen de vigerende frequentieruimte.
4. “En vervolgens beoordelen welke frequenties hiervoor kunnen dienen, mede gelet op ander gebruik van deze frequenties en het stoorpotentieel”
Zoals wij in de beantwoording van de vorige vraag trachtten uit te leggen, zou een N-certificaathouder aan het simplexradioverkeer moeten kunnen deelnemen met de analoge spraakvormen F3E en J3E. Dit betekent dat er voor N-certificaathouders in beginsel geen frequentieruimte beschikbaar moet zijn waarin andere typen en/of vormen van radioverkeer, resp. ander frequentiegebruik, plaatsvindt.
De IARU heeft internationaal afgestemde bandplannen die wij als uitgangspunt kiezen. Hierdoor wordt voor een zeer groot deel voorkomen dat N-certificaathouders ander(e) frequentiegebruik(ers) storen.
Omwille van de voorgestelde wijzigingen in het rapport ITU-R M.1732 moet destemeer worden voorkomen dat N-certificaathouders (onbedoeld) zelf storing veroorzaken of andere radiodiensten, -verkeer en/of -toepassingen storen. Naast dat verkeerd frequentiegebruik verstorend kan werken, speelt het gehanteerde zendvermogen een zeer voorname rol.
Na intensief beraad onzerzijds stellen wij de volgende amateurfrequentiebanden -met het daarbij behorende frequentiegebruik- voor N-registranten voor en is gebaseerd op de volgende criteria:
a. de frequentieruimte is uitdagend genoeg om door leren voor de F-registratie
b. hij/zij moet eenvoudig kunnen deelnemen aan bestaand radioverkeer
c. de N-registrant gebruikt commercieel verkrijgbare apparatuur
d. de frequentieruimte is representatief en prikkelend t.a.v. bestaande radiopropagatievormen e. stoorpotentieel naar ander(e) frequentiegebruik(ers) wordt voorkomen
f. wezenlijk onderscheid tussen de N- en F-categoriën
Voorgestelde frequentieruimte, gebruik en uitgangsvermogen:
3620 – 3700 kHz, simplex, J3E (lage zijband, LSB), uitgangsvermogen 25W PEP
14125 – 14345 kHz, simplex, J3E (hoge zijband, USB), uitgangsvermogen 25W PEP 144.150 – 144.397 MHz, simplex, J3E (hoge zijband, USB), uitgangsvermogen 25W PEP 145.2125 – 145.5625 MHz, simplex, F3E, uitgangsvermogen 25W
De voorgestelde frequentiesegmenten zijn gebaseerd op de IARU R1-bandplannen met daarin gecoordineerd frequentiegebruik met analoge modulatievormen. Alhoewel het in de rede ligt het zendvermogen 'aan te passen' aan commercieel/laagdrempelige beschikbare apparatuur vinden wij een dergelijke aanpassing geen bijdrage leveren aan het op een, gedurende de driejarige kennismakings- periode, doelbewuste manifestatie van de N-registrant binnen het radiofrequentiespectrum.
Onze zienswijze is dat de N-registrant zich gedurende de kennismakingsperiode bewust moet zijn, danwel worden gemaakt, van zijn beperkingen om zo de prikkel om het F-examen te halen te maximaliseren. Dit borgt ons inziens ook uw wens om de N- en F-categorie wezenlijk van elkaar te laten onderscheiden. Kwa zendvermogen alleen scheelt dit dus 12 dB ('twee S-punten').
Wij hebben de volgende objectieve argumenten voor de door ons voorgestelde frequentieruimte: De frequentieband 144 – 146 MHz (zgn. 2m band) biedt naast een landmobiel en regionaal karakter ook mogelijkheden voor internationaal verkeer. De diversiteit aan radiopropagatievormen op de
2m band dragen met name aan het internationale verkeer bij. Vanuit propagatieperspectief voegen hogere frequentiebanden (zoals b.v. 70cm 430 – 440 MHz) niets toe.
Erger nog, deze hogere frequentiebanden bieden juist mínder propagatievormen.
De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige N-allocatie binnen de 40m band (7050 – 7100 kHz) is dichtgeslibd met een diversiteit aan frequentiegebruik(ers) waardoor het stoorpotentieel van huidige N- registranten is verhoogd. Daarbij is een waargenomen trend dat de kritische frequentie van onze aardatmosfeer boven Europa in toenemende mate 7 MHz niet meer haalt.
Om (toekomstige) N-certificaathouders toch tijdelijk de mogelijkheid te geven gebruik te maken van zo veel mogelijk propagatievormen, stellen wij een segment in de 80m band (3620 – 3700 kHz) voor.
Dit segment is hoofdzakelijk gealloceerd voor analoge spraak (J3E). De propagatievormen aldaar zijn gemiddeld genomen meer divers zodat N-certificaathouders bijvoorbeeld ook structureler met NVIS (Near Vertical Incident Skywave) propagatie kennis kunnen maken.
De 20m band hebben wij gekozen zodat N-certificaathouders zich kunnen bekwamen in deelname aan internationaal radiozendamateurverkeer. Het bandsegment 14125 – 14345 kHz is conform IARU R1 hoofdzakelijk gealloceerd voor analoge spraak (J3E).
Ons inziens voegt de huidig toegewezen frequentieruimte binnen de 10m-amateurband niets toe. Erger nog, omdat propagatievormen in deze band zeer afhankelijk zijn van zonneactiviteit
(de zgn. 11-jarige zonnecyclus) zou het oneerlijk zijn N-certificaathouders tijdens hun driejarige kennismakingsperiode daarvan 'de dupe' te laten zijn. Dit moet dus worden voorkomen.
Naast ons voorstel inzake het beantwoorden van uw verzoek, willen wij u een andere kwestie onder de aandacht brengen. De afgelopen jaren is het radiolandschap in Nederland en daarbuiten drastisch veranderd door o.a. de opmars van mobiele telefonie en digitalisering van omroeptoepassingen.
Ons is gebleken dat sommige huidige examenvragen (N en F) zijn verouderd en/of niet meer appelleren aan de huidige toestand van de ether.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Om realiteitswaarde van deze vragen te verhogen, zijn meer representatieve vragen gewenst om (toekomstige) N-certificaathouders beter te faciliteren met het succesvol halen van het F-examen.
Voorts is een voornaam aandachtspunt dat in de toekomst moet worden voorkomen dat potentiële certificaathouders (N en F) door het alleen leren van (oude) examens, in combinatie met de juiste antwoorden, slagen. Het beoogde doel van een N- of F-examen is ons inziens dat examenkandidaten worden getoetst op cognitieve kennis zodat zij -na slagen- zo optimaal mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de innovatiekracht van de amateurdienst.
Dit brengt ons inziens met zich mee dat er een grotere diversiteit aan examenvragen moet komen die niet, of significant moeilijker, op basis van patroonherkenning 'aan te leren' zijn.
Het heeft onze voorkeur dat ons voorstel inzake de beantwoording van uw vragen met ingang van 1 april 2018 ingaat. Ons voorstel met betrekking tot de examenvragen zal waarschijnlijk
wat meer tijd vergen tot bijvoorbeeld 1 januari 2019.
Graag vernemen wij uw reactie op bovenstaande en zijn te allen tijde bereid onze voorstellen toe te lichten.
Met vriendelijke groet, ....... .

_________________
Luctor-Et-Emergo


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 16:57 
Offline

Geregistreerd: 17 maart 2010, 17:31
Berichten: 2414
Woonplaats: Schijndel
ik wist niet dat er zoiets speelde ... of is het " fake " nieuws


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 17:02 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 06 maart 2013, 20:31
Berichten: 831
Woonplaats: Almelo/JO32HI
Had hem idd ook gelezen..

Citaat:
Hamnieuws heeft van een van onze lezers een ingezonden brief ontvangen


Bron : https://www.hamnieuws.nl/een-antwoord-o ... herijking/

Grappig is dat er "toevallig" bij dit onderwerp op HamNieuws ineens niemand een reactie kan plaatsen en ook de afzender anoniem is gemaakt.

Lijkt bijna een bewuste actie om olie op het vuur te gooien m.b.t. de Novice herijking.

_________________
73, Lex

"Computers are fun, but there is more between one and zero"
www.ph2lb.nl . . . . facebook.com/PH2LB


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 17:11 
Offline

Geregistreerd: 17 maart 2010, 17:31
Berichten: 2414
Woonplaats: Schijndel
misschien bedoelde de " overheid " wel N registratie "Her-rijking " .. :lol:


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 18:55 
Offline

Geregistreerd: 05 feb 2012, 11:42
Berichten: 32
Dat is maar één amateur met heimwee naar de jaren '80 die dit vindt (toen de D-machtiging nog tijdelijk was en je er niet mee op de repeaters mocht). De bestaande N-registratiehouders zijn met meer.

Dan wel weer SSB op 2 meter toelaten, oh nostalgie! Ik heb die tijd ook nog wel gekend, dat 6 meter in NL nog niet bestond en de HF-banden voor C-machtiginghouders nog taboe waren. Ik zie die kaart van Europa met locatorvakjes bij een mede-amateur nog voor me. Wat een prestatie was het om al die vakjes vol te krijgen met een yagi-antenne op 2 meter. Deze tak van sport wordt helaas bijna niet meer beoefend, nu de (voormalige) C-amateurs gewoon op HF mogen.

--
Lennart (PE1MYU)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 19:11 
Offline

Geregistreerd: 02 dec 2016, 23:23
Berichten: 37
Woonplaats: Nuenen
Och, ik trek me niet zoveel aan van dit bericht.
Hoeveel N-licentiehouders zijn er ?.
Die kunnen ze nooit verbieden om op te houden met hun hobby.
Er is zoveel apparatuur bij die mensen, wat daarna niet meer gebruikt kan worden op de amateurbanden,... er zullen er zeker wel zijn die gaan leren voor de F, ik kan dat helaas niet meer opbrengen.
We wachten wel af, druk maken doe ik me niet.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 19:58 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 29 apr 2011, 07:56
Berichten: 1463
Woonplaats: Arnhem
Ik ben het met punt 1 in dat bericht helemaal niet eens!!!
Vooral het gedeelte dat begint met: "Als redelijke en billijke periode stellen wij drie jaar voor..."
Je doet daar de goedwillende, wel goed gedragende en zelf bouwende en DX-er enz. N-amateur tekort!
Om nog maar te zwijgen over de N-amateurs die de F niet kunnen halen maar wel heel veel plezier hebben aan de N-registratie.
De N-registratie is een volwaardige maar een mindere registratie dan F.
Het zal oorspronkelijk een opstap zijn geweest naar de F maar dat is "eeuwen geleden" en al lang niet meer zo.
Ik ken genoeg N-ers die tevreden zijn met de N en niet meer willen, zelfs als ze wel de F zouden kunnen halen.

Dus laat de N zoals het nu is, eventueel met de uitbreiding van de gehele 40 meter band (eventueel een de hoge ATV band) en met maximaal 100 watt (was sowieso al niet controleerbaar).

_________________
Vriendelijke groet, Ben - PA2OLD / RØ6 JO21ww
Licensed since 1982.
Website: http://www.pa2old.nl


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 20:17 
Offline

Geregistreerd: 02 dec 2016, 23:23
Berichten: 37
Woonplaats: Nuenen
Ik hoef niet op alle banden uit te komen, met de gehele 20 meter en wat we nu hebben ben ik dik tevreden.
Die 20 meter is in het weekend vol met contest, dus laat ik mijn hf setje maar uit staan, alleen de volledige 20 meter erbij, dat is voor mij voldoende, maar helaas, ik praat voor mezelf, er zijn ook anderen die andere wensen hebben.
Ik heb mijn, toen nog D licentie gehaald in 1977, ik ben blij met wat ik heb en mag, het zou jammer zijn dat ik straks niet meer mijn spullen mag gebruiken.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 20:24 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 11 jun 2011, 09:52
Berichten: 253
Woonplaats: Breda
Ach , een bekend concept ,,,heeeeeeeeeeel veel ( kwetsende ) text ,,en inde laatste regels , de datum 1 april 2018..... ach wat moet ik er van zeggen ....
dit is uitlokking via Ham nieuws ,als je dit niet zelf geplaatst hebt , moet je dit niet willen ..... er staat toevallig een call boven PH4X,, ja zo'n bericht geeft ruis !!

_________________
Icom 7600. Yaesu FT817, Yaesu FT847, Yaesu vr6,Diamond x50n,MFJ1786, hyendfed 10-20-40

ik soldeer beter dan ik schrijf !


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 21:02 
Offline

Geregistreerd: 17 maart 2010, 17:31
Berichten: 2414
Woonplaats: Schijndel
@Lennart (PE1MYU)

Hi Lennart

het is echt nog steeds erg leuk om wat DX te proberen op 144 Mhz
natuurlijk in SSB en CW en qua drukte ach ...
kijk maar eens op de chat van on4kst ....

veel wsjt en ms verbindingen
en tegenwoordig kan je met 2 x 10 elements en een beetje vermogen ook vrij
veel QSO's maken via de maan

en tja nu ik het hele verhaal nog eens lees ..
geen propagatie op 70 cm ..tsssssss
je zal alle amateurs die hun DXCC daar gehaald hebben een biertje moeten geven ..
dat wordt pinnen !!!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 21:34 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 18 okt 2011, 23:30
Berichten: 861
Woonplaats: Amersfoort
PD0JSB schreef:
(...)er staat toevallig een call boven PH4X(...)


Dat staat boven 1350+ berichten op die website...

_________________
PH4X


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 15 mei 2017, 22:30 
Offline
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 11 jun 2011, 09:52
Berichten: 253
Woonplaats: Breda
Randy , Mijns inziens is een redactie verantwoordelijk voor wat ze plaatsen tenzij ze nadrukkelijk afstand nemen van de inhoud . Puur technisch en ideaal veronderstellend ,klopt het verhaal ..maar zendamateurs zijn mensen , en daar horen ook tekortkomingen bij ..
Alle N geregistreerden hebben zich conform reglementen gemeld bij het AT voor een beperkt gebruik van frequentie ruimte .. De huidige N geregistreerde zijn dit niet aan gegaan voor een beperkte tijd
Als ik het gepubliceerde lees is het doordacht doortrapt vals opgesteld puur voor mensen te raken en kwetsen , eigenlijk wakker je op zo'n manier de N/F discussie wat hier niet gewenst is dus dan maar via de achterdeur . Wat is de bedoeling ? moet het aantal zendamateurs naar beneden ? globaal genomen is 25% van de geregistreerden een N amateur ... als ik het geheel goed lees , is de wens , geen N meer op 70 cm , geen N meer Digitaal ,geen N meer voor satelliet, ik vind dit nog al wat . wat vindt je sponsor daarvan ? ik bedoel Bamiporto ,die verkoopt ook nog al wat materiaal aan N amateurs ,, voor digitaal ,,voor DMR, voor 70 cm . Reken zo ,,, twijfelen is ook omzet daling , dit soort dingen zo publiceren kan mijn sympathie niet hebben . Reageren was op Hamnews onmogelijk volgens PH2LB , wat is daar de reden van ? is er een reden voor deze opzet ? Je zat er vrij kort op om te reageren , is dat toeval ? persoonlijk is dat niet de netste manier om dit forum zo te gebruiken

_________________
Icom 7600. Yaesu FT817, Yaesu FT847, Yaesu vr6,Diamond x50n,MFJ1786, hyendfed 10-20-40

ik soldeer beter dan ik schrijf !


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: 16 mei 2017, 05:59 
Offline
Moderator
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 17 maart 2008, 15:05
Berichten: 2512
Woonplaats: Sintjohannesga (JO22ww)
[mod] Goed.... (of niet)... Dit lijkt heel sterk op het uitlokken van een N/F discussie en dat is niet de bedoeling. Even buiten wat ik zelf van de inhoud vind mi ik in elk geval een afzender van de brief, waardoor niet duidelijk is of dit een door de OP geschreven brief is die hij ook hier plaatst, dat dit een door Hamnieuws geschreven brief is of dat Hamnieuws een brief van iemand anders heeft geplaatst.

Gezien de inhoud en onduidelijkheid gaat het draadje eerst maar eens op slot. [/mod]

_________________
www.PC5E.nl, Robert Elsinga, navigatie en communicatie enthousiasteling, zendamateur, scannerluisteraar, scout leiding, IT architect
Icom IC-7000, X50N (14m asl), MFJ926B+ZS6BKW (inverted V, 12m asl), Kenwood TH-F7E, Retevis RT90, Polmar DB-50M, Diamond SG7500 (2m ASL ;) ), Hytera PD-785G, Tytera MD380, Retevis RT82, 18x Baofeng BF888S, Uniden UBC3500XLT, Garmin NuviCam, Garmin Montana 650t
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, EMC apparatuur overzicht, Scannerfrequenties NL e.o.


Omhoog
 Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 13 berichten ] 

Alle tijden zijn GMT + 1 uur


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google Feedfetcher en 4 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling